بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

مِی خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری، همه تزویر میکنند!