بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

ذکر شِبلی در ملحقات تذکره الاولیاء

شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۳۷ ب.ظ

نقل است که روزی می رفت .

دو کودک خصومت می کردند برای یک جوز (گردو) ، که یافته بودند.

شبلی آن جوز را از ایشان بستد وگفت:

"صبر کنید تا من این بر شما قسمت کنم " .

پس چون بشکست ، تهی آمد .


آوازی آمد وگفت :

" هلا ! قسمت کن اگر قسام تویی "

شبلی خجل شد و گفت


" آن همه خصومت بر جوز تهی و این همه دعوی قسامی بر هیچ ؟