بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

تقریباً 27 سال پیش شاملو یه سخنرانی پر حاشیه تو دانشگاه برکلی،  یکی از بهترین (اگه نگیم بهترین)  دانشگاهای دنیا انجام میده، تیکه ای از این سخنرانی که جدا کردم، تاریخ انقضا نداره، شرح حال کشورمون و شاید منطقه خاورمیانست!

"من‌ نمی گویم‌ توده ی‌ ملت‌ ما قاصر است‌ یا مقصر ، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ می دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه ی تاریخی‌ ندارد !

حافظه ی‌ دست جمعی‌ ندارد ، هیچگاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی اش‌ چیزی‌ نیاموخته‌ و هیچگاه‌ از آن‌ بهره‌ ای نگرفته‌ است‌ ؛

و در نتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده ‌، به‌ پهلو غلتیده‌ ، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر و این‌ حرکت‌ عرضی‌ را حرکتی‌ در جهت‌ پیشرفت‌ انگاشته ‌، خودش‌ را فریفته ! "

۹۶/۰۲/۰۱
بدمست .